Blog archief

Wie zijn wij?

 

Gerald Holtvluwer (1969) / Voorzitter
Gerald Holtvluwer is de bedenker en de persoon die Wereldfoundation heeft opgezet. Hij was directeur van de HRS-groep in Assen van 1998-2003. In 2001 is Gerald ook de NIA begonnen, Nederlandse Inkoopcombinatie voor Assurantie-intermediairs, wat tevens een groot succes was. Nadat hij zijn aandelen in beide bedrijven had verkocht heeft hij besloten zijn kennis en vrije tijd in te zetten voor de mensen in ontwikkelingslanden.

 

 

Marjan Holtvluwer-Veenstra (1970)
Marjan Holtvluwer is sinds April 2007 directeur van Wereldfoundation. Naast haar baan als directeur is ze ook een raadsheer aan het hof. Marjan is getrouwd met Gerald en samen hebben ze drie kinderen.

 

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Met wie werken wij

Voor een goede en daadkrachtige hulp is samenwerking met andere niet-gouvernementele organisaties cruciaal. Kennis van werken in ontwikkelingslanden kan zo worden gedeeld en eerder gemaakte fouten kunnen worden voorkomen. De niet- gouvernementele organisaties (ngo’s) waar Wereldfoundation mee samenwerkt, verlenen integrale hulp, zodat toegang tot gezondheidszorg, educatie en het verbeteren van de werkgelegenheid gegarandeerd wordt. Voordat tot samenwerking wordt overgegaan wordt de mogelijke partner gescreend aan de hand van een door Wereldfoundation ontwikkeld protocol.

logo woord en daad versie 2Veel projecten in Bangladesh worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met Woord en Daad. Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede. Woord en Daad werkt aan de thema’s: onderwijs, beroepsonderwijs
en –training, arbeidsbemiddeling, bedrijfsontwikkeling, basisvoorzieningen (gezondheid, landbouw, water) en noodhulp. In Nederland wil Woord en Daad mensen, bedrijven en de overheid bewust maken van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van armoede wereldwijd.

Lokaal zoekt Wereldfoundation samenwerking met betrouwbare partners. Ook voor deze partners geldt dat ze gescreend worden aan de hand van het eerder genoemde protocol. In Bangladesh zijn dit momenteel vijf partners met wie wij een duurzame en actieve relatie bouwen.

ShushilanShushilan

Shushilan (in het Bengaals: ‘goed doen’) is een ontwikkelingshulporganisatie opgericht in 1991 door haar huidige directeur. Sushilan is gevestigd in het zuiden
van Bangladesh, een regio met een aanzienlijk risico op natuurgeweld zoals overstromingen en stormen. Sushilan is
met 2.239 personeelsleden een middelgrote organisatie. Hun projecten zijn onder andere gericht op versterken van mensenrechten, onderwijs, gezondheidszorg,huisvesting, noodhulp en microkredieten. Grofweg de helft van hun fondsen zijn afkomstig van buitenlandse donoren, de andere helft
is ontvangen in het kader van noodhulp. Kernwaardes van Sushilan zijn gelijkheid, waarborgen van de belangen van de armsten van het land, versterking van Bangladesh voor komende generaties, democratie, transparant en betrouwbaar werken.

cropped-logo-sus-copySUS

Sabalamby Unnayan Samity (SUS) is een organisatie in Bangladesh die met name werkt voor de armen in het zuidoosten van Bangladesh. Kenmerkend voor dit deel van Bangladesh is dat het zeer gevoelig is voor weersinvloeden. SUS haar missie is om mensen te laten levenin een gemeenschap met waardigheid en rechtvaardigheid. SUS is van mening dat inzet en eigendom van de lokale bevolking essentieel is om veranderingen en hulp duurzaam te laten zijn. SUS zet zich dan ook in om vanuit de lokale gemeenschappen organisaties op te richten die zelfstandig kunnen communiceren met verschillende overheidsinstellingen en andere belanghebbenden.

SDS-RecruitmentSDS

Shariatpur Development Society is een middelgrote tot kleine organisatie met 470 personeelsleden, gevestigd ten zuiden van de hoofdstad Dhaka, in een achtergesteld gebied waar regelmatig overstromingen zijn. Zij heeft veel ervaring met noodhulp en een aanzienlijk deel van haar inkomsten is afkomstig van noodhulpfondsen. SDS is opgericht door haar huidige directeur. Binnen SDS is relatief veel ervaring met huizenbouwprojecten. Zowel in het kader van noodhulp, als bij haar microkrediet- afdeling. Haar kernwaardes zijn gelijkheid, rechtvaardigheid, democratie, samenwerking en betrouwbaarheid.

MMSMMS

Manab Mukti Sangstha (MMS) betekent in het Bengaals vrijheid voor de mens, zoals vrij van armoede, discriminatie en natuurrampen. MMS is opgericht in 1984 met het doel bij te dragen aan het realiseren van een dergelijke maatschappij waarin de mens vrij van onrechtvaardigheid is. MMS is een middelgrote tot kleine organisatie met 417 personeelsleden. Van haar start is zij er in geslaagd een groot aantal gerenommeerde organisaties te betrekken bij haar projecten. Zij heeft een grote diversiteit in haar hulpprogramma’s en in haar projecten geeft zij voorrang aan vrouwen, gehandicapten, kinderen en ouderen, dus met name de zwakken van de Bengaalse samenleving.

guk-logoGUK

GUK staat voor Gana Unnayan Kendra, is opgericht in 1985, en werkt voor de armen in het noordelijk deel van Bangladesh. GUK heeft in de loop der jaren veel veranderingen in ontwikkeling teweeggebracht, onder andere op het gebied van levensonderhoud, onderwijs voor kinderen, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, versterking van vrouwen, gezondheid en mensenrechten. Tot nu toe zijn er ongeveer 45.000 gezinnen die dankzij de ondersteuning van GUK niet meer in extreme armoede leven.

lamp_logoLAMP

In India heeft Wereldfoundation samengewerkt met LAMP.  LAMP is een ontwikkelingshulporganisatie die opgericht in 1979. Zij heeft inmiddels 170 afdelingen in India. De organisatie heeft als missie een bijdrage te leveren aan het bereiken van een rechtvaardiger samenleving door de omstandigheden en kansen van zwakke mensen in de samenleving te verbeteren. LAMP werkt veel samen met vrijwilligers en zo veel mogelijk inkomsten komen dan ook ten goede aan de mensen die niets hebben. LAMP is op vele terreinen van de hulpverlening actief. Zo hebben ze onder andere diverse soorten projecten om de werkgelegenheid te bevorderen, onderwijsprojecten, projecten om de gezondheidszorg te bevorderen en zijn ze actief op het gebied van het versterken van de maatschappelijke positie van vrouwen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van Lamp:  www.lamp-ngo-india.org

Logo CSS

Logo CSScsslogo150CSS

In Bangladesh heeft Wereldfoundation samengewerkt met CSS. Christian Service Society is opgericht in 1972 en heeft als doel het bieden van zorg aan de lijdende en verwaarloosde medemens. Zij ondersteunen mensen ongeacht etnische achtergrond of religie. De afgelopen jaren heeft Wereldfoundation in samenwerking met CSS 16oo huizen gebouwd. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van CSS: www.cssbd.org

Bedrijfsleven

Diverse bedrijven steunen Wereldfoundation door geld, kennis, mensen en/of middelen beschikbaar te stellen. Ook wil Wereldfoundation bedrijven helpen om hun opgebouwde deskundigheid te gebruiken voor de medemensen in ontwikkelingslanden.

Payroll Company heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. Payroll Company was daarom op zoek naar een partij om hun naam aan te verbinden. Een partij met een denkwijze, moraal en manier van werken waaraan Payroll Company zich kon committeren. De Wereldfoundation paste goed in deze voorwaarden. Payroll Company draagt de Wereldfoundation een warm hart toe vanwege het nuttige werk dat ze doen in de landen waar een (goed) huis nog een luxe is die lang niet iedereen zich kan veroorloven. Dit kunnen wij ons in Nederland amper voorstellen.

Payroll Company stelt jaarlijks € 30.000,- beschikbaar om hiermee de kosten van de organisatie van Fiets voor een Huis te dekken. Daarnaast stellen zij kantoorruimtes, werkplekken en arbeidskrachten beschikbaar om Fiets voor een Huis te ondersteunen.

Voor meer informatie over Payroll Company verwijzen wij u graag naar de website: www.payrollcompany.nl

De Nederlandse overheid

In juni 2007 heeft de Nederlandse overheid  een bedrag beschikbaar gesteld om initiatieven te steunen die een bijdrage leveren aan het bestrijden van de armoede in de wereld. Wereldfoundation heeft een bijdrage ontvangen uit dat zogenaamde Schoklandfonds en heeft in dat kader tot en met mei 2013 in totaal een bedrag van € 1,7 miljoen euro ontvangen.
Wie zijn we

Wereldfoundation is opgericht in 2007 door Gerald Holtvlüwer. Hij heeft een organisatie opgericht die bestaat uit mensen die hun kennis en deskundigheid willen inzetten voor mensen die in armoede leven. Al deze mensen doen dat op vrijwillige basis. Het pand waarin de stichting is gehuisvest wordt verder om niet beschikbaar gesteld. En hierdoor is de organisatie in staat te werken met heel weinig overhead. Uw bijdrage komt dan ook nagenoeg geheel terecht bij de mensen in de ontwikkelingslanden. De enige kosten die gemaakt worden zijn nodig om te waarborgen en te controleren dat het geld wordt gebruikt zoals is afgesproken.

De leiding van Wereldfoundation is in handen van een bestuur bestaande uit Gerald Holtvluwer, Jan Willem Brüggenwirth en Wim de Weijer. Dagelijkse leiding is in handen van Marjan Holtvluwer. Al deze personen werken op vrijwillige basis. De stichting Wereldfoundation heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor donaties aan de stichting fiscaal aantrekkelijk zijn.